ބާރުތައް ސަރުކާރަށް ނަގައި، އަތޮޅުވެރިންނާއި ކަތީބުންގެ ޒަމާން އިޔާދަކޮށްފި!

0

ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންތިޚާބްކޮށްފައިވާ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކުން ދެމުން އަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ކަންތައްތަކެއް އަނެއްކާ ވެސް މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރަން...

ސީރިޔާގެ ހަލަބްގައި މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޤަތުލު އާއްމެއް! އަހަރުމެން ޣާފިލުކަމުގައި!

3

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފް ބޮޑެތި ޖަރީމާ ތަކުގައި އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު މަރާލުމުގެ އިތުރަށް އިންސާނިއްޔަތާއި ޚިލާފް އެތަކެއް ޖަރީމާތަކެއް...

މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ޚާއްސަ: "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ބޭނުންކުރާ އޭސީ ރިމޯޓްތަކުގެ އަތްމަތީ ފޮތް"

0

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މުޖްތަމަޢު އަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ގެންދަނީ...

ނަޝީދުގެ ޝަރީޢަތް ކުރެއްވީ އަމިއްލަފުޅަށް ކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމަކުން ރައީސް ވާހަކަ ދައްކަވައިފި

3

ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ މައްޗަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި 13 އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ މައްޗަށް ކުރި ޝަރީޢަތުގެ...